.
OSTATNIA AKTUALIZACJA
17.01.2019
KONTAKT: percepcja44@poczta.onet.pl
NOWOŚCI
HISTORIA STRONY
ATAK NA LUDZKOŚĆ
TOTALIZM - filozofia zrozumienia
TOTALIZM - wykłady
Transmiter - Paleta Barw
TOTALIZM
zakazana
filozofia
NIBIRU
NIBIRU 2011
SERCE
ENERGETYCZNE
PUNKT
KULMINACJI
trochę piękna
danmala
motyl podlaski
kieron williamson

Statek Totalizmu ANHEM - percepcja44@poczta.onet.pl

Zaprezentujemy tutaj najważniejsze idee, które związane są z totalizmem.
Totalizm jest filozofią, która obejmuje całość w rozumieniu jej jako nierozerwalnego związku świata fizycznego (materii) ze światem ducha (przeciwmaterii).
Totalizm pojawił się jako filozofia, która została wyprowadzona z nowej teorii fizycznej dotyczącej pola grawitacyjnego - koncepcji dipolarnej grawitacji. W ramach tej teorii można odkryć prawa i zasady, które funkcjonują w świecie ducha, a które mają odbicie w świecie materii w prawach i zasadach funkcjonowania świata fizycznego.
Totalizm jest filozofią otwartą, w ramach której odkrywane są ciągle nowe elementy całości duchowo-materialnej. Przykładowo totalizm potrafi wyjaśnić takie elementy rzeczywistości jak: duch, dusza, intelekt (pojęcia wcześniej abstrakcyjne).
Totalizm wprowadza też nowe użyteczne w opisie świata pojęcia takie jak np. energia moralna, współczynnik zakłamania, fasady intelektu, oraz uściśla stare pojęcia tak jak np. karma, grzech, dobry uczynek i inne.
Totalizm odkrywa też przed nami mechanizmy powstawania uczuć czy mechanizmy prowadzące np. do osiągnięcia stanu permanentnej szczęśliwości zwanego nirwaną.
Stosowanie w swoim życiu odkrytych przez totalizm praw i zasad pozwala nam w dość krótkim czasie nauczyć się np. zwiększania poziomu energii moralnej, co powoduje, że w danym czasie możemy realizować więcej podjętych przez siebie decyzji. Następstwem tego jest zwiększenie naszej satysfakcji z życia, naszej realizacji siebie, naszego szczęścia.
Poprzez prezentację głównych ideii totalimu na naszej stronie pragniemy, aby jak najwięcej ludzi poznało tą filozofię, ponieważ życie zgodnie z tą filozofią jest prostą drogą do tego co totalizm nazywa wszechświatowym intelektem (Bogiem). Ponadto poznawanie totalizmu jest też jedną z największych przygód intelektualnych, która prowadzi do zrozumienia wielu mechanizmów procesu, który ogólnie możnaby nazwać życiem.
Nazwę totalizm wprowadził pod koniec XX wieku prof. Jan Pająk, który odkrył tę filozofię dla nas ponownie.
Zaprezentujemy tu najważniejsze naszym zdaniem elementy tej filozofii, których znajomość pozwoli Państwu szerzej spojrzeć na życie. Zmieszczamy tutaj też przykłady zastosowania totalizmu w życiu codziennym, dzieląc się z Państwem naszym doświadczeniem w praktykowaniu totalizmu.
Jeśli informacje zawarte na tej stronie zainspirowały Państwa, prosimy o przesłanie adresu tej strony swoim przyjaciołom.

Dziękujemy

Zapraszamy też wszystkich na warsztaty totaliztyczne.


1. Koncept Dipolarnej Grawitacji


1.1 Wstęp.

Obecnie nauki przyrodnicze rozpoczynają badania sfery zarezerwowanej dotąd dla religii. Fizyka nie może już dłużej badać zasad funkcjonowania świata bez wzięcia pod uwagę sfery ducha. Wielu naukowców zdaje sobie z tego sprawę i niektórzy prowadzą już badania sfer ducha wykorzystując głównie swój intelekt, intuicję jak też korzystając z dotychczasowych odkryć.

1.2 Własności pól monopolarnych i dipolarnych.

Aby wyjaśnić jakie są różnice pomiędzy obecną monopolarną teorią grawitacji a powstałym niedawno konkurencyjnym do niej Konceptem Dipolarnej Grawitacji przedstawię porównanie na przykładzie monopolarnego pola elektrycznego (ładunki "+" i "-" ) i dipolarnego pola magnetycznego.

a) monopole elektryczne (pole monopolarne)
[Rozmiar: 1985 bajtów]
b) dipol magnetyczny (pole dipolarne)
[Rozmiar: 5318 bajtów]
Nie da się oddzielić bieguna N od S, tzn. zawsze współistnieją one razem, w przeciwieństwie do ładunków "+" i "-".

1.3 Własności dipolarnego pola grawitacyjnego i jego porównanie z obecnym modelem monopolarnym.

Obecnie naukowcy przyjmują, że pole grawitacyjne jest polem monopolarnym, co zostało przyjęte już przez Newtona, bez należytej weryfikacji tej teorii. Wynikiem tego jest obecny model wszechświata, w którym mamy do czynienia tylko z materią i tylko materię można badać. Brak jest tu możliwości badania części duchowej wszechświata. Możliwość pełnego zrozumienia budowy i funkcjonowania wszechświata, zawierającego część duchową oraz materialną, daje nam poznanie Konceptu Dipolarnej Grawitacji.

a) model monopolarnej grawitacji (przyjęty a priori)
[Rozmiar: 1757 bajtów]
b) model dipolarnej grwitacji [Rozmiar: 2815 bajtów]
I - biegun wlotowy - ŚWIAT (materia, zewnętrze),
O - biegun wylotowy - PRZECIW-ŚWIAT (duch, wnętrze).

Oba bieguny znajdują się w jednej przestrzeni (nakładając się na siebie) co wynika z koncentrycznej natury grawitacji co oznacza, że każdy element wszechświata posiada oba bieguny tzn. część materialną jak i duchową, których nie można rozdzielić.

Przykładowe przesłanki za ODRZUCENIEM MODELU MONOPOLARNEGO:

 1. a) te same cząstki odpychają się (ładunki, gaz) a wiemy, że masy się przyciągają,
 2. b) brak drugiego monopola grawitacyjnego (antygrawitacji).

Przykładowe przesłanki za PRZYJĘCIEM MODELU DIPOLARNEGO:

 1. a) dwie przestrzenie: świat (materia) i przeciw-świat (duch) powiązane grawitacyjnie,
 2. b) równoległe istnienie (fotografia Kirlianowska).

1.4 Porównanie własności materii (tworzywa świata) i przeciw-materii (tworzywa przeciw-świata).

W przestrzeniach świata (materii) i przeciw-świata (ducha) występują przeciwstawne oddziaływania co wynika z zasady symetryczności natury De Broglie'a (np. przyciąganiu w naszym świecie odpowiada odpychanie w przeciw-świecie). Te same prawa czy zjawiska obserwowane w każdym z tych światów będą wykazywały różnice zależnie od tego po której stronie dipola grawitacyjnego będą się manifestowały (np. cząstki posiadają podwójną naturę korpuskularno-falową, tzn. są tworami podwójnymi, które w zależności od sytuacji zachowują się jak cząstki lub jak fale). Poniżej przedstawiam przykładowe atrybuty materii i przeciw-materii (tworzywo ducha) powiązanych ze sobą zasadą symetryczności.
[Rozmiar: 3390 bajtów]

Dipolarne pole grawitacyjne jest polem pierwotnym, w związku z czym możemy opisać inne pola jako stany przeciw-materii.
Przeciw-materia może być (podobnie jak materia):
 1. a) formowana w struktury i obiekty (przeciw-ciała),
 2. b) sprężana i rozprężana (monopole elektryczne "+" i "-" - pole elektryczne),
 3. c) poddawana cyrkulacji (dipol magnetyczny - pole magnetyczne),
 4. d) przemieszczana (ruch telekinetyczny - skalarne pole magnetyczne !dotychczas nie odkryte!),
 5. e) poddawana wibracjom (fale telepatyczne).
Przykładem może być radiestezja, która polega na wykrywaniu i rozpoznawaniu wibracji telepatycznych (charakterystycznych dla danego obiektu), wysyłanych ciągle przez każdy obiekt wszechświata.

Powrót

2. Pole moralne


Podwójna natura wszechświata ujawnia nam, że oprócz pól fizycznych i opisujących je praw powinny istnieć pola przeciw-świata jak też opisujące je prawa, co przedstawiam schematycznie poniżej. Nadrzędne są tu prawa przeciw-świata.
pole moralne

Podam tutaj przykład prawa fizycznego i odpowiadającego mu prawa przeciw-świata:

Prawo AKCJI - REAKCJI (III zasada dynamiki Newtona: "Jeżeli jedno ciało działa na drugie ciało pewną siłą to drugie ciało działa na pierwsze siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku lecz przeciwnie skierowaną") - obowiązuje w świecie fizycznym, występuje natychmiastowe wyzwalanie zdarzeń (z prędkością światła dla pól fizycznych).

Prawo ZWROTU (jakiekolwiek uczucia wywołujesz u innych, dokładnie te same będą wywołane u Ciebie) - obowiązuje w przeciw-świecie, występuje "przyciąganie zdarzeń" trwające przez pewien czas z czym związane jest pewne opóźnienie w czasie otrzymywanego zwrotu uczuciowego.
Inne prawa przeciw-świata zostaną omówione w dalszej części.

Powrót

3. Budowa Wszechświata i Człowieka


Poniżej prezentujemy schematyczny opis budowy wszechświata i człowieka, w oparciu o model dipolarnej grawitacji.
Na zewnątrz - świat (wlot) a wewnątrz - przeciw-świat (wylot).
schemat budowy wszechświata i człowieka

Powrót

4. Fasady w filozofii INTELEKTU i współczynnik zakłamania


INTELEKT jako nośnik inteligencji prezentuje się na zewnątrz tzw. fasadami intelektu:
 1. a) CZYN - filozofia codzienna (życiowa) jest obserwowalna w: - zachowaniu danego intelektu wobec: istot słabszych, mniej inteligentnych, podległych (chorych, zwierząt itp), intelektów o innej filozofii, oponentów lub przeciwników (pijane osoby zawsze ujawniają swoją filozofię życiową ukrytą w normalnym stanie pod fasadą filozofii propagandowej).
 2. b) MOWA - filozofia oficjalna - zdeklarowana słownie lub formalnie na papierze.
 3. c) MYŚL - filozofia propagandowa - filozofia pozorowana, pokazująca jak dany intelekt sądzi, że powinien prowadzić swoje życie.
Jeśli te trzy fasady w filozofii INTELEKTU są identyczne (w 100% spójne ze sobą - np. robię to co zadeklarowałem) to współczynnik zakłamania danego intelektu jest równy zero (kąt Fi=00).
Gdy te trzy fasady w filozofii INTELEKTU są całkiem rozbieżne (np. robię dokładnie odwrotnie do tego co zadeklarowałem) to współczynnik zakłamania danego intelektu jest równy 180 (kąt Fi=1800).

WSPÓŁCZYNNIK ZAKŁAMANIA

Współczynnik zakłamania możemy określać miarą kątową od 0 do 180 stopni. Współczynnik zakłamania jest stałą, której wartość charakteryzuje dany intelekt oraz jego stan moralny, jego wartość jest mniej więcej ta sama w każdym aspekcie życiowym i każdym kierunku działań - wzrost współczynnika zakłamania prowadzi do zmniejszania energii moralnej będącej do dyspozycji danego intelektu i jego moralne "staczanie się" w pasożytnictwo - stronę przeciwną do filozofii totalizmu.

Powrót

5. Energia moralna

ENERGIA MORALNA - związana jest z polem moralnym:
 1. a) mierzalna,
 2. b) zamienialna na inne formy energii,
 3. c) może być akumulowana w naszym ciele energetycznym (duchu - przeciw-ciele),lub rozpraszana z naszego ciała energetycznego,
 4. d) może przepływać.
poziom energi moralnej

WSPÓŁCZYNNIK ENERGII MORALNEJ
definicja:
współczynnik energii moralnej

określa:
 1. a) poziom energii moralnej, którą ktoś zdołał zakumulować w swoim przeciw-ciele, co jest odzwierciedleniem moralności tej osoby,
 2. b) poziom szczęścia danej osoby czyli jej możliwości realizowania podjętych decyzji (np. gdy nasze fi = 30% to możemy zrealizować tylko 30% podjętych przez siebie decyzji),
 3. c) stan intelektu jaki jest przez niego doznawany:

fi[%] doświadczany stan symptomy
>60
NIRWANA
- uczucie niebywałej szczęśliwości wypływającej z wnętrza.
50-60
ADORACJA
- osoby uwielbiane przez ludzi o totaliztycznej filozofii,
- nie lubiani przez wyznawców pasożytnictwa.
30-50
PRZYJACIELSKOŚĆ
- osoby przyjacielskie, uczynne, pozytywnie nastawione oraz pogodne,
- osoby te śmieją się i mają częste szczęśliwe momenty i generalnie wiodą szczęśliwe życie.
20-30
PROWOKACYJNOŚĆ pierwszy negatywny poziom moralności, strefa przejściowa, w której znajduje się większość intelektów na Ziemi
- ludzie trudni we współżyciu,
- codzienne stosowanie rozgrywek władzy, zmuszanie innych, uprawianie szantażu,
- próby zniewolenia innych,
- "wampiryzm" moralny.
10-20
MARAZM
- niezdolność do jakiegokolwiek działania (głównie mówienie),
- życie na koszt innych (pasożytnictwo),
- bez pomocy z zewnątrz niemożliwe jest samodzielne wyjście z tego stanu.
0-10
NISZCZYCIELSTWO
- niszczycielskie działanie na siebie i otoczenie (tendencje samobójcze),
- chroniczna depresja,
- napady agresywności,
- psychika niestabilna i często zboczona.
0
ŚMIERĆ MORALNA
- gwałtowna śmierć o "przypadkowej" naturze - wypadek.


POŚREDNIE WSKAŹNIKI WSPÓŁCZYNNIKA ENERGII MORALNEJ:

wysokiego ( >30%):
 1. a) poziom szczęśliwości (duża ilość śmiechu, ale nie uśmiechów "szminkowych" ani spazmatycznych),
 2. b) poczucie humoru,
 3. c) pogoda, optymizm, wigor (przeciwieństwo depresji),
 4. d) tolerancja,
 5. e) konsystencja (konsekwencja w działaniu, niezmienność, stałość),
 6. f) zdolność do zaakceptowania prawdy,
 7. g) wysoki poziom praworządności,
 8. h) naturalna wiara w innych ludzi (nie w procedury).
niskiego ( <30%):
 1. a) hałaśliwość, krzykliwość ("puste naczynie czyni najwięcej hałasu),
 2. b) depresja,
 3. c) sarkazm i uszczypliwość,
 4. d) agresywność, kłótliwość, wybuchowość, kaprysy (emocje nad rozum),
 5. e) niestałość, porywczość ("słomiany zapał"),
 6. f) hipokryzja,
 7. g) krzykliwy wygląd i zachowanie,
 8. h) niezdecydowanie,
 9. i) duży stopień skomplikowania i niejednoznaczność,
 10. j) duży stopień zabrudzenia i "zarobaczenia" własnego miejsca życia, pracy itp.,
 11. k) działanie rękami innych.

Współczynnik można odczytać też intuicyjnie. Osoby o podobnym poziomie energii moralnej "przyciągają się", dobrze się rozumieją ("nadają na tej samej fali"). Ponadto zwierzęta odczytują bardzo łatwo poziom energii moralnej danej osoby.


SPOSOBY ZWIĘKSZANIA ZASOBÓW ENERGII MORALNEJ do swojej dyspozycji

Utrzymanie wysokiej moralności np. poprzez totaliztyczny styl życia - zamierzone czynienie w życiu głównie tego co wypełnia totaliztyczną definicję działania "moralnego", oraz unikanie czynienia tego co według totalizmu jest "niemoralne" oraz:
 1. a) praca fizyczna - wykonywana z ochotą, nie wymuszona,
 2. b) praca intelektualna z pozytywną intencją, twórcza
 3. c) praca na rzecz innych
 4. d) świadoma praca uczuciem i praca nad emocjami


PRZYCZYNY ROZPRASZANIA ENERGII MORALNEJ
- czyli jak ciężko zapracowana przez nas energia jest rozpraszana.

 1. 1. Łamanie fasad intelektu.
  Postępowanie inne niż to deklarowane innym i sobie, inne niż nasze myśli w związku z daną sprawą. Brak spójności pomiędzy myślą, mową i czynem zwiększa tzw. współczynnik zakłamania a tym samym zmniejsza ilość energii do naszej dyspozycji.
 2. 2. Emocja negatywna. Rozprasza naszą energię bardzo silnie, zawierając w sobie program, którego realizowanie prowadzi do łamania praw moralnych co w konsekwencji oprócz utraty energii daje w przyszłości negatywny zwrot karmiczny, który najczęściej staje się przyczyną rozpraszania energii w przyszłości.
 3. 3. Dialog wewnętrzny. Jest to kolejna z przyczyn rozproszenia energii, gdzie każda myśl pochłania część energii, którą mamy do dyspozycji. Aby tego uniknąć można praktykować ciszę wewnętrzną co jest dość trudne do utrzymania przez długi czas lub wykorzystać swoje procesy mentalne do pracy intelektualnej co przysporzy nam dodatkowej energii.
 4. 4. Niedokończona praca. Nawet wtedy gdy utrzymujemy w sobie wysoki poziom energii moralnej to często nie możemy z niej efektywnie korzystać gdy jest ona rozlokowana w różnych niedokończonych przedsięwzięciach. Niedokończony projekt, niedokończona praca powoduje utrzymanie naszej energii w gotowości do dokończenia rozpoczętej pracy i jeśli chcemy wykonać coś nowego to przez rozproszenie energii po różnych pracach nie możemy skupić całej swej energii aby uzyskać optymalne efekty swojej pracy.
Bardzo efektywne zmniejszenie rozpraszania swej energii uzyskujemy gdy do każdej sytuacji jaka nas spotyka podchodzimy jak do pojawiającej się nowej pracy do wykonania i tylko od naszego nastawienia zależy czy to co nas spotkało stanie się przyczyną rozproszenia energii i naszego samoograniczania nas, czy też praca z daną sytuacją przysporzy nam energii i w konsekwencji zwiększy nasze możliwości, zwiększy naszą wolność.

Powrót

6. Emocje a uczucia

Emocja pojawia się jako pewna "sensacja" w naszym ciele fizycznym podczas przepływu energii pomiędzy ciałem i przeciw-ciałem (duchem). Ciało nasze korzysta z energii moralnej przede wszystkim do podtrzymania swoich funkcji życiowych co zachodzi gdy pierwotna energia moralna przepływając z przeciw-ciała do ciała fizycznego uzyskuje nową jakość energii witalnej i przepływ tej energii odczuwamy jako emocję.

EMOCJE SĄ SPOLARYZOWANE tzn., że od tego jaki niosą ze sobą program (konstruktywny o kierunku zgodnym z prawami całości lub destruktywny o kierunku przeciwnym) zależy czy emocja będzie pozytywna - budująca, czy negatywna - rozbijająca.

Istnieje też EMOCJA NIESPOLARYZOWANA - emocja "zero" (emocja wyższa), którą będziemy nazywać UCZUCIEm. Uczucia pojawiają się podczas przepływu energii pomiędzy różnymi organami danego przeciw-ciała, czy też pomiędzy dwoma różnymi przeciw-ciałami np. dwóch osób, jak też np. pomiędzy sumieniem a źródłem. Takie przesuwanie energii po stronie przeciw-świata wewnątrz przeciw-ciała poprzez powiązanie grawitacyjne z ciałem fizycznym, zostaje odebrane też przez nasze ciało jako pewna "sensacja" którą nazywamy uczuciem.

Aby zobaczyć różnicę pomiędzy emocjami a uczuciami przedstawię przykład. Silna emocja związana z dużym podnieceniem seksualnym często jest mylona z uczuciem miłości a nienawiść jako silna emocja negatywna często jest przeciwstawiana uczuciu miłości. Zgodnie z przedstawioną tu koncepcją emocji i uczuć możemy stwierdzić, że uczucie miłości pojawia się np. wtedy gdy następuje połączenie między dwojgiem ludzi na poziomie ich przeciw-ciał i występuje przepływ energii pomiędzy tymi ludźmi (podobny proces zachodzi też podczas uzdrawiania). Ponadto takie emocje jak np. silna emocja pozytywna na poziomie witalności (seksualności) człowieka posiada swój przeciwnie spolaryzowany odpowiednik w postaci silnej emocji negatywnej jaką jest nienawiść. Zostało to np. ujęte w formę przysłowia: "kto się lubi ten się czubi".

ANTYEMOCJA

Poza tym, istnieje mechanizm powstawania antyemocji (nie dotyczy uczuć) polegający na tym, że w momencie pojawienia się w naszym ciele np. emocji pozytywnej od razu też w naszym przeciw-ciele pojawia się zapis programu emocji negatywnej (antyalgorytm), który oczekuje na późniejszą realizację. Gdy nie zauważamy tego procesu to nasze życie emocjonalne przebiega sinusoidalnie ("raz na wozie, raz pod wozem") - wpadamy na przemian z emocji pozytywnej w negatywną i odwrotnie. Po doznanej emocji pozytywnej możemy jednak nie dopuścić do wygenerowania antyemocji ponieważ "wyłaniającą się" emocję negatywną możemy przetransformować w emocje pozytywną (zmieniając jej program). Wymaga to jednak od nas obserwacji samego siebie, bycia uważnym, co wiąże się też z utrzymywaniem większej swojej samoświadomości.

Huśtawka emocjonalna - popadanie w skrajne silne emocje - obniża znacząco nasz potencjał energetyczny i może też doprowadzić do rozchwiania pola psychicznego.

Powrót


7. Świadoma praca emocjonalna i uczuciowa.

Zwykle emocja czy uczucie formuje się w nas w momencie przepływu energii z ciała fizycznego do przeciw-ciała (ducha) lub podczas odwrotnego przepływu.

Można jednak uruchomić proces odwrotny tzn. generując świadomie daną emocję lub uczucie powodujemy przepływ energii.

Emocja (czy uczucie) byłaby więc pewnym algorytmem (programem) sterującym otwieraniem zaworo-pomp, które przepuszczają energię w jedną lub drugą stronę biegunów grawitacyjnych (przeciw-świata lub świata). Świadome uruchamianie emocji czy uczuć pozwala na w pełni intencjonalne działania, pełne sterowanie swoim "okrętem" - życiem.
Gdy emocje są w nas uruchamiane przez impulsy zewnętrzne i nieświadomie poddajemy się wywołanymi przez nie przepływami energii to nie kierujemy swym losem ("okrętem") tylko rzucani jesteśmy pomiędzy skrajnymi emocjami ("raz na wozie raz pod wozem") - nasz "okręt" jest wtedy na "łasce" wiatru, wody i skał. Ponieważ możemy jednak wziąć rozhuśtane "emocje" w swoje "ręce" to mamy szansę przejść do stanu gdzie w naszym życiu pojawiają się głównie uczucia - "0" (emocje niespolaryzowane) i emocje pozytywne "+" a czasem manifestujące się w nas programy emocji negatywnych "-" są transformowane w uczucia.

Praca z emocją negatywną.

Pojawiający się w nas program emocji negatywnej może zostać przez nas zauważony i zatrzymany w swej realizacji (tzn. nie dostarczamy energii do jego uruchomienia się). Świadomie uruchamiamy za to uczucie i następuje przepływ energii zgodnie z wybranym przez nas programem uczucia zamiast przepływ energii zgodnie z narzucającym się nam programem emocji negatywnej. Znajomość tego mechanizmu jest istotna gdy formują się w nas np emocje negatywne będące anty-emocjami do wygenerowanych wcześniej emocji pozytywnych.
Ponadto w relacji z drugim człowiekiem "wypływająca na powierzchnię naszej świadomości" emocja negatywna jest dla nas informacją o tkwiących w nas destrukcyjnych programach emocjonalnych, których dużo nabyliśmy w dotychczasowym życiu, a które możemy usunąć poprzez ich uświadomienie sobie w momencie ich próby uruchomienia się.

Praca uczuciem.

Świadoma praca uczuciem po pierwsze jest możliwa dopiero wtedy gdy w przeciw-ciele poziom energii moralnej przekroczy ok. 30 %. Jeśli dysponujemy mniejszą ilością energii moralnej to w naszym życiu głównie manifestują się emocje i czasem w sposób nieświadomy uczucia (nie umiemy uczuć uruchomić świadomie).

Będąc w relacji z jedną istotą czy obejmując jednocześnie swoim działaniem wiele istot, które na różnych płaszczyznach są z nami "połączone" (przykładowo nasza rodzina jako podstawowy intelekt zbiorowy), ważnym jest aby świadomie utrzymywać w sobie permanentne uczucie (np. wdzięczności, itd, ..., patrz też cnoty serca). Wtedy energia miłości przepływając ze świata ducha do świata materii może w pełni go transformować wprowadzając poprzez jego uporządkowanie piękno i harmonię, jednocześnie uwalniając świat (zanika cierpienie a realizują się marzenia).

"NIECH MIŁOŚĆ I DOBRO UWOLNIĄ MARZENIA" - Tytus de Zoo

Powrót

8. Świadomość a energia moralna

1) Energia po stronie świata.

Energia z punktu widzenia fizyki dzieli się na dwa rodzaje: kinetyczną związaną z ruchem w przestrzeni i potencjalną związaną z położeniem w przestrzeni oddziałujących na siebie ciał. Fizycy nie mówią czym jest energia, tylko mówią, że jest to własność ciała wskazująca na to, że ciało mające energię może wykonać pracę czyli zmienić stan energii innego ciała samo przy tym zmieniając swoją energię co "wygląda" tak jakby energia była czymś co przepływa od jednego ciała do drugiego. O energii w tym kontekście możesz przeczytać więcej tutaj.

2) Energia po stronie przeciw-świata.

Wychodząc z założeń dipolarnej grawitacji wiemy, że już na najbardziej podstawowym poziomie każda cząstka składa się z ciała, przeciw-ciała i części wirtualnej związanej z inteligencją, tzn. z informacją i możliwością jej przetwarzania.

Rozpatrując prosty przykład dwóch cząstek elementarnych np. dwa elektrony możemy zobaczyć po stronie świata, że oddziałując ze sobą elektrycznie będą się od siebie odpychać, co spowoduje, że kosztem zmniejszenia się ich energii potencjalnej wzajemnego oddziaływania wzrośnie ich energia kinetyczna.

Z punktu widzenia przeciw-świata a szczególnie w odniesieniu do jego wirtualnej (inteligentnej) części, możemy powiedzieć, że obie te cząstki wyposażone są w swego rodzaju program, który działa w taki sposób, że gdy spotykają się cząstki tego samego typu pod względem elektrycznym ("+" i "+" lub "-" i "-") w danej odległości od siebie to ich odległość ma wzrastać i szybkość zmian położenia (prędkość) też ma rosnąć. Zmienia się więc położenie obu tych cząstek w przestrzeni (program dynamicznie przypisuje nowe współrzędne w wszechświatowej czasoprzestrzeni) jak też w tych samych kolejnych przedziałach czasu zmienia się zmiana położenia - czyli szybkość (program dynamicznie zmienia przypisywanie nowych współrzędnych w wszechświatowej czasoprzestrzeni).

Można więc wywnioskować, że jeśli jakieś dowolne ciało posiada energię to oznacza, że może realizować proste algorytmy czy złożone programy, które ma do dyspozycji i oddziałując z innymi ciałami (łącząc się z nimi czyli utożsamiając się z nimi) może wymieniać z nimi informacje.

Ta własność energii polegająca na jej "przepływie" między ciałami jest równoważna z przepływem informacji, algorytmów czy programów przetwarzających informację (inteligencją) co sugeruje, że wszystkie elementy rzeczywistości od najmniejszych cząstek zaczynając a kończąc na całej rzeczywistości posiadają pewien poziom świadomości.

Samoświadomość, którą dysponuje człowiek, jest poziomem świadomości, który może zaistnieć w układzie wielu cząstek złączonych ze sobą w ciało o dużym poziomie złożoności (np. organizm człowieka). Wtedy może zamanifestować się w rzeczywistości złożony samouczący się i samo zmieniający się program, którego działanie wydajnie wpływa na zmianę tej rzeczywistości jak też przez sprzężenie zwrotne wpływa na program bazowy obsługujący rzeczywistość (system operacyjny rzeczywistości) zmieniając go i ciągle go udoskonalając jak też zwiększając różnorodność możliwości rzeczywistości.

Samoświadomość jest więc pierwszym poziomem świadomości, na którym możemy stać się współtwórcami tej rzeczywistości materialno-duchowej. Koniecznym jest jednak zrozumienie mechanizmów funkcjonowania obu biegunów rzeczywistości: świata i przeci-świata, poznanie programów, które zabezpieczają tą rzeczywistość przed unicestwieniem. Przykładem może być moralne prawo bumerangu działające w przeciw-świecie (prawo zgodnie, z którym otrzymujemy zwrot uczuciowy w postaci takich uczuć jakie doznali odbiorcy naszego działania), którego odpowiednikiem w świecie materii jest III zasada dynamiki Newtona mówiąca o wzajemności wszystkich oddziaływań.

Nie znając tego i innych praw moralnych, wielu ludzi ciągle doznaje skrajnych emocji i często nie może lub nie umie uporządkować swego życia po stronie materii będąc przygnieciona przez tzw. troski dnia codziennego, co nie pozwala na sięgnięcie swoim intelektem poza sprawy związane z przetrwaniem ciała biologicznego. Poziom energii moralnej (ta energia nazywana jest moralną ponieważ ściśle jej poziom wiąże się z moralnością danej osoby) a tym samym dostęp do informacji i jej możliwości przetwarzania takich ludzi jest niski więc ludzie ci nie biorą aktywnego udziału we współtworzeniu posiadając świadomość działającą w oparciu o proste schematy emocjonalno-mentalne. Tacy ludzie najczęściej biernie poddają się wpływom otoczenia i są bezwładnie unoszeni emocjonalnie i mentalnie przez prądy manipulujące społeczeństwami, są niezdolni do doznawania wyższych emocji - uczuć.

Dopiero gdy poziom energii moralnej u człowieka jest utrzymywany na wysokim poziomie zwiększa się jego samoświadomość i "ludź" budzi się ze snu schematów działania do świadomej twórczej współpracy.

Od ENERGII MORALNEJ zależy więc poziom ŚWIADOMOŚCI - poziom zrozumienia (dostępu do) oprogramowania rzeczywistości. Wysoki poziom energii moralnej pozwala na bycie współtwórcą rzeczywistości.

Nie musisz być ofiarą swego losu, możesz zostać kowalem swego przeznaczenia - współtwórcą Twojego raju na Ziemi. Wszystko to zależy od Twojego poziomu energii moralnej.

PS

Polecam też krótki tekst na temat zrywania kurtyn zasłaniających rzeczywistość (patrz tutaj). Proces ten zachodzi gdy rośnie poziom naszej energii moralnej a w związku z tym zmienia się poziom zrozumienia rzeczywistości i też zmienia się nasza percepcja.

Powrót


9. Inne podstawowe pojęcia w ujęciu totaliztycznym: INTELEKT, CZAKRAMY, UCZUCIA/EMOCJE, KARMA, SUMIENIE, UMYSŁ, itp.

INTELEKT - jest to przeciw-ciało z wszystkimi jego organami takimi jak umysł, sumienie, miłosierdzie i inne. Intelekt, zamiennie nazywamy też ciałem energetycznym (religijnym odpowiednikiem jest duch) ponieważ to w intelekcie gromadzimy tak zwaną energię moralną.

CZAKRAMY, PUNKTY ENERGETYCZNE - przeciw-materialne duplikaty tych naszych organów fizycznych, jakie w przeciw-świecie nie wypełniają funkcji, dla których są one stworzone w świecie fizycznym. Czakramy w przeciw-świecie używane są jedynie do kontrolowania przepływu energii moralnej pomiędzy przeciw-ciałem a ciałem fizycznym. Dla przykładu, nogi, jakie nie muszą w przeciw-świecie dokonywać chodzenia, mogą być użyte do kontrolowania energii.

UCZUCIA, EMOCJE - są to swego rodzaju sensacje odczuciowe następujące podczas przepływu energii moralnej pomiędzy ciałem i przeciw-ciałem. Energia moralna może przepływać różnymi zaworo-pompami umieszczonymi pomiędzy naszym ciałem i przeciw-ciałem (w ezoteryce nazywanymi czakrami czy punktami energetycznymi). Ponieważ tych przepływów może być wiele różnymi "drogami" i o różnym natężeniu dlatego też nasze ciało odczytuje tak dużą różnorodność emocji i uczuć.
Podstawową różnicą pomiędzy uczuciami i emocjami jest to, że uczucia są niespolaryzowane i zawsze powodują wzrost energii moralnej a emocje występują w formie spolaryzowanej i mogą też powodować zmniejszenie energii moralnej oraz generują potencjał do powstania antyemocji. Dokładniejszy opis różnic pomiędzy emocjami i uczuciami powyżej.
Emocji jak i uczuć nie odczuwają psychopaci, choć mogą nauczyć się je naśladować, udając ich przeżywanie.

KARMA - jest to zapis w naszym intelekcie wszystkich emocji i uczuć jakie swoim działaniem wywołaliśmy u obserwatorów czy uczestników objętych przez nasze działania. Karma powoduje, że w przyszłości będziemy przeżywać nie zdarzenia, które wywołaliśmy tylko przeżyjemy uczucia i emocje, które spowodowaliśmy u innych swoim działaniem.
Warunkiem dotarcia karmy do sprawcy danego uczucia/emocji jest to, że ofiara jest świadoma kto uczucie to spowodował i stąd ofiara kieruje umysłem swoją karmę pod "właściwy adres".
Szybkość zwrotu karmatycznego jest uzależniona od poziomu energii moralnej (im wyższy ten poziom, tym szybciej następuje zwrot).
Karma często powoduje, że stajemy się zakładnikami naszych działań i więźniami tej rzeczywistości (koło samsary).

SUMIENIE - jest to jeden z przeciw-organów, który działa jak bezpośrednia "linia telefoniczna do stwórcy"- jest to bezpośrednie i stałe połączenie z wszechświatowym intelektem. Sumienie, jako jedyny przeciw-organ, który tak działa, wymienia energię moralną pomiędzy naszym przeciw-ciałem, a wszechświatowym intelektem. Sumienie jest organem zarządzającym naszym poziomem energii moralnej - zawsze gdy nasze działania są moralne to sumienie powoduje, że nasz poziom energii moralnej wzrasta i odwrotnie - niemoralne działania prowadzą do tego, że sumienie zabiera nam energię moralną.
Sumienie wysterowane jest na działanie moralne tzn. za każdym razem gdy podejmujemy jakieś działanie to sumienie daje nam informację czy jest ono moralne czy nie - zawsze jest to pierwszy wewnętrzny "głos", który rejestrujemy (jest to jedyny zawsze otwarty kanał dwukierunkowej komunikacji z wszechświatowym intelektem). Drugi "głos" najczęsciej pochodzi już od spekulatywnego ego (narzędzia umysłu obcych) czy z "innych źródeł".
Sumienia nie posiadają (lub mają je całkowicie stłumione) psychopaci.

UMYSŁ - kolejny przeciw-organ, którego odpowiednikiem w ciele fizycznym jest mózg. Wypełnia on funkcje intelektualne, włączając w to przeszukiwanie pamięci dugoterminowej, myślenie, generowanie umysłowch odczuć, itp.
Umysł używa "uniwersalnego języka myśli", tj. języka, w którym następują procesy myślowe przeciw-materii i stąd, który jest używany przez cały nasz wszechświat. Język ten jest naturalnym odpowiednikiem dla "języka binarnego" w którym "myślą" nasze dzisiejsze komputery. Różni się on od wszystkich ludzkich języków mówionych i jest językiem, w którym wszystkie żyjące stworzenia dokonują swoich procesów myślowych. Jest on także językiem, w którym wszystkie istoty żyjące w całym wszechświecie bezpośrednio komunikują się z sobą.

NADZMYSŁY (przeciw-zmysły) - są przeciw-materialnymi odpowiednikami naszych zmysłów fizycznych, czyli oczu, nosa, uszu, itp. W przeciw-świecie realizują one bardzo podobne funkcje jak ich fizyczne odpowiedniki. Sterują one również przepływem energii moralnej.

MIŁOSIERDZIE - przeciw-organ, którego funkcja realizowana jest przez przeciw-materialny duplikat naszego serca. Miłosierdzia różnych istot poprzez utożsamienie mogą się łączyć ze sobą co używane jest do przenoszenia energii moralnej z przeciw-ciała jednej istoty bezpośrednio do przeciw-ciała innej istoty. Od kogo do kogo owa energia przepływa, jest sterowane odpowiednimi uczuciami i motywacjami.
Miłosierdzie używane jest podczas uzdrawiania, wsparcia moralnego, a także podczas moralnego wampiryzmu.

Powrót


nowość

10. Filozofia pasożytnicza jako fizlozofia antytotaliztyczna

PASOŻYTNICTWO - jako filozofia antytotaliztyczna, zaczyna się jako choroba intelektu (ducha). Łatwo zacząć żyć według filozofii pasożytniczej ponieważ nie wymaga to wysiłku, wystarczy tylko podążać drogą najmniejszego oporu intelektualnego.

Jest to główny powód dlaczego filozofia ta jest tak powszechna na Ziemi, praktykowana w sposób świadomy lub nieświadomy. Ta choroba jest zabójcza moralnie a ponadto przez tzw. zaduszenie moralne (gdy poziom energii moralnej jest bliski zeru) może doprowadzić do śmierci fizycznej.

Pasożyt aby przetrwać zmuszony jest do czerpania energii od innych, stając się ostatecznie nałogowym kanibalem energetycznym. Ponieważ ta filozofia funkcjonuje na Ziemi od wieków to pasożyci wypracowali różne sposoby zabierania innym energii i jej sposoby w sposób nieświadomy przekazują z pokolenia na pokolenie swoim dzieciom. Najczęściej rodzący się na Ziemi młody intelekt jest objadany z energii już jako małe dziecko przez swoich najbliższych i aby samemu przetrwać musi nauczyć się odbierać energię od swych najbliższych (pierwszymi oprawcami stają się nasi rodzice). Tak uczymy się różnych schematów relacji międzyludzkich do kontroli energii (biedactwo, zamknięty w sobie, śledczy, terrorysta) i będąc dorosłymi już całkiem nie umiemy korzystać z naturalnego, wszystkim dostępnego nieograniczonego źródła energii przez swoją pracę, tylko często jesteśmy usidleni w nałogu walki o energię ze swoimi bliźnimi.
Walka o energię potraktowana jako gra jest grą o sumie zero tzn. tyle energii pasożyt może otrzymać ile ktoś inny straci na jego rzecz. Tylko energia otrzymana poprzez pracę intelektu wprowadza nową twórczą jakość do puli energii cywilizacji i tylko w ten sposób następuje tzw. rozwój cywilizacji.

Pasożyci w sposób bardziej lub mniej świadomy trzymają się jednej generalnej zasady: "nie wypełniaj żadnych praw/zasad chyba, że jesteś zmuszony do ich wypełniania". W ten sposób zaniedbując wypełnianie praw moralnych skazują się na negatywne konsekwencje łamania praw moralnych. Powoduje to, że pasożyci mają bardzo niski poziom energii moralnej i związaną z tym dużą niemoc działania (muszą często korzystać z pracy innych na swoją rzecz lub przez manipulację realizować swoje pomysły rękami innych ludzi).
Pasożytnicza filozofia na dobre zagościła także w intelektach zbiorowych poczynając od rodziny poprzez zakłady pracy a kończąc na strukturach państwa. Pasożyci wymyślili wiele sposobów, często usankcjonowanych prawnie, na zamianę innych ludzi w swoich niewolników, rabując dużą część tego co ci ludzie jeszcze posiadają i co na bieżąco wypracowują (pod tym względem współczesna tzw. demokracja niewiele się różni od niewolnictwa sprzed 2 tyś. lat).
Charakterystyczne dla pasożytów jest też to, że jeśli napotykają oni opór ze strony ludzi czy społeczności przeciwko ich rabunkowym zapędom, to wtedy pasożyci wszelkimi sposobami starają się niszczyć takich ludzi czy takie społeczności (obecnie ma miejsce demontaż państw narodowościowych i suwerennych gdzie pod płaszczykiem wprowadzania demokracji wpuszcza się międzynarodowe korporacje, bezlitośnie wykorzystujące zasoby naturalne i potencjał ludzki, prowadzące ostatecznie do zniszczenia środowiska jak też zubożenia społeczeństwa). Państwa, które opierają się takiej rabunkowej polityce korporacji często są najeżdżane zbrojnie z końcowym ustanowieniem marionetkowego rządu (ostatnio np. Libia).

RODZAJE PASOŻYTNICTWA - podział ze względu na poziom i złożoność manipulacji stosowanej przez pasożyta.

1) Pasożytnictwo prymitywne (pasożytnictwo jako choroba) - wyuczone często od dzieciństwa poprzez interakcje z najbliższymi też pasożytami - najczęściej praktykowane w sposób nieświadomy przez większość ziemskich intelektów. Ci pasożyci nagminnie łąmiąc prawa moralne (nie są ich świadomi) spotykają się z ich negatywnym zwrotem (uwikłanie w koło cierpienia karmicznego). Prymitywni pasożyci najczęściej nieświadomie manipulują innymi dla własnych celów, ale jest to otwarta manipulacja, więc widoczna dla wszystkich i dlatego można się jej w dość łatwy sposób przeciwstawić.

2) Pasożytnictwo wyrafinowane - praktykowane przez osoby, które poznały prawa moralne. Te osoby wiedząc jakie negatywne konsekwencje grożą za łamanie praw moralnych często "omijają" je, realizując swoje zamiary rękoma zmanipulowanych przez siebie ludzi (w większości przypadków rękoma prymitywnych pasożytów). Przykładowo pasożyt wyrafinowany otrzyma negatywny zwrot w postaci emocji bycia manipulowanym a wykonawca czynu otrzyma zwrot emocji czy uczucia generowanego u odbiorcy czynu (nawet w ziemskim prawie namowa do zabójstwa nie jest tak samo karana jak sam czyn zabójstwa). Pasożyci wyrafinowani stosują już w pełni świadomie manipulację na innych poczynając od widocznych technik prostej namowy a kończąc na ukrytych wyrafinowanych technikach wpływu (np. NLP), którym już dużo trudniej się przeciwstawić.

3) Pasożytnictwo szatańskie - rodzi się jako konsekwencja wyrafinowanego pasożytnictwa w połączeniu z zaawansowaną technologią pozwalającą na ukrytą manipulację i okupację cywilizacji w niskim stopniu rozwiniętych technologicznie. Wtedy działania takiej wysoko rozwiniętej technologicznie (nie moralnie) cywilizacji są przez członków cywilizacji słabo rozwiniętej praktycznie niezauważalne i często mylone z działaniem samej natury.
Przykładem niech będzie cywilizacja ziemska, która w swoim rozwoju dochodziła już wielokrotnie do odkrycia o sobie okrutnej prawdy bycia okupowanej, a nie mogąc być zaaneksowana do federacji cywilizacji pasożytniczych (zbyt wielu prawych i dobrych ludzi się temu opierało), była "spychana w dół" w swoim rozwoju często rękami samych ludzi (prymitywnych pasożytów). Przykładem są mroki średniowiecza czy ostatnie dwie wojny światowe a obecnie próbuje się uruchomić program trzeciej wojny światowej (ew. armagedonu).
Przykładem urządzenia, które działa na szeroką skalę (na członków całej naszej cywilizacji) jest Księżyc, który jest tworem częściowo naturalnym (maska zewnętrzna), ale tak na prawdę jest w dużej części złożonym urządzeniem działającym na różne sposoby na wielu płaszczyznach ludzkiej egzystencji, utrzymującym członków naszej cywilizacji w ciągłym niedorozwoju, w ciągłej nieświadomości.
Przed szatańskimi pasożytami można się jednak bronić ale tylko na zasadzie zwiększania poziomu swojej energii moralnej,wyzerowania negatywnej karmy, poszerzania swojej świadomości i percepcji bo tylko wtedy zauważamy ukryte wpływy zewnętrzne pochodzące od szatańskich pasożytów i dopiero wtedy możemy możemy skorzystać z totaliztycznego prawa obowiązkowej obrony oraz z cnoty serca dzielność.

Pasożytnictwo możemy podzielić wg innych kryteriów, np. pasożytnictwo w obrębie jednego gatunku (podział horyzontalny) jak też na różne rodzaje pasożytnictwa międzygatunkowego (podział wertykalny). Możemy też podzielić rodzaje pasożytnictwa ze względu na sposób oddziaływania na drugą istotę. Z reguły spotykamy się w różnych sytuacjach życiowych z wieloma różnymi rodzajami pasożytnictwa często jednocześnie, ale złożoność problemu jest tak duża, że trudno jest to zebrać w tym krótkim opisie.
Poza tym na Ziemi istnieje cała piramidalna struktura hierarchiczna pasożytów, która jest chorobą naszej planety gdzie w naturalnych warunkach relacje pomiędzy istotami prowadzą do symbiotycznych współzależności (np. w organizmie człowieka na jedną jego komórkę przypada ok. 10 bakterii i wirusów, będących w harmonijnej symbiozie z nim).
Ta piramidalna struktura zależności pasożytniczych może istnieć przez manipulację i kłamstwo na jakie są wystawieni ludzie na Ziemi, ale może też w łatwy sposób zostać zneutralizowana gdy kłamstwo zostanie odkryte i każdy zobaczy prawdę, która każdemu da możliwość świadomego wyboru dalszej drogi naszej cywilizacji.

Ponieważ pasożytnictwo jest odwrotnością totalizmu więc pasożyci, mniej lub bardziej świadomie, zawsze atakują totaliztów.

Powrót

11. Przesłanie Jezusa a totalizm - w przygotowaniu1. Wybory rządów a fasady intelektu


Nowe rozdanie czy powielanie starych podziałów. Myślenie w kategoriach obywatelskich czy manifestacja partykularnych interesów partyjnych. Służba narodowi czy zaspokojenie egocentrycznej miłości własnej.

Komentarz: Załamanie fasad intelektu - myślenie i werbalizacja niezgodna z intencją, propaganda a działania codzienne całkowicie różne, deklaracje i manifestacja siebie fałszywa. Wszystko to powoduje że współczynnik zakłamania rośnie do 150 stopni (miara kątowa od 0 - do 180 stopni) i powoduje tak zwane "zaduszenie moralne", co w przypadku partii rządzącej grozi rozpadem, koniecznością dokonania zmian itp.
........a wystarczy dokładnie zrozumieć i stosować prawo moralne zwane potocznie prawem zwrotu - bumerangu które brzmi: "cokolwiek ktoś czyni innym, wyzwala to u innych uczucia jakie wpisywane są w karmę czyniącego, następnie zaś ta karma wyzwala u czyniącego takie same uczucia podczas przypadkowych zdarzeń o podobnej naturze, uczucia te z kolei modyfikują przebieg owych przypadkowych zdarzeń na zasadzie podobnej jak czyni to magia, w rezultacie końcowym powodując, że to samo będzie uczynione i jemu"
czyli bardzo upraszczając - NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE.
Łatwo zauważyć, że neutralizuje się poprzez przestrzeganie tego prawa to co nazywamy walką, konfrontacją, wojną a w konsekwencji rozpadem. To nie przestrzeganie tej zasady wywołuje mutację i wymusza budowanie idei które są przeciwstawne. Ideologii, które są fanatyczne i zabijają jedność.
SIŁA CZŁOWIEKA nie tkwi w jego przynależności do grupy religijnej, partii politycznej itp. Siła jest zawarta w JAKOŚCI JEGO POLA MORALNEGO.

Powrót

2. Energia moralna a śmierć - na tle wydarzeń z 10-04-2010


Ważną płaszczyznę tego wydarzenia możemy odkryć rozpatrując je w kontekście Koncepcji Dipolarnej Grawitacji.

Tak więc, aby wydarzenie o charakterze wypadku, kończącego się śmiercią uczestników, mogło wystąpić to poziom energii moralnej danego intelektu (w tym przypadku intelektu zbiorowego jakim jest grupa rządząca) musi spaść do zera i może wtedy wystąpić tak zwana śmierć moralna intelektu, wiążąca się też z jego śmiercią fizyczną. Możemy więc wnioskować, że intelekt zbiorowy jakim jest tzw. "elita rządząca" osiągnął zerowy poziom energii moralnej co głównie było spowodowane łamaniem praw moralnych, łamaniem fasad intelektu czyli wysoki współczynnik zakłamania i brak poparcia dla działań "elity" tego państwa.

Ponadto wiemy, że "elita rządząca" wybierana jest przez obywateli i elita ta prezentuje sobą obraz całego społeczeństwa w mikroskali, więc wydarzenie to świadczy też o tym, że społeczeństwo naszego kraju też upadło (obsunęło się) moralnie i ogólnie mówiąc posiada niski poziom energii moralnej.

Obserwując indywidualne losy ludzi, którzy w jakiś sposób brali udział w tym wydarzeniu możemy zauważyć, że dla każdego indywidualnie też egzekwowały się prawa moralne. Przykładowo w wypadku tym zginął rzecznik praw obywatelskich J. Kochanowski, który podczas "kampanii" dotyczącej "świńskiej" grypy bardzo silnie atakował (strasząc prokuratorem) obecną minister zdrowia p. Ewę Kopacz aby podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej zakupiła dla Polaków tę szczepionkę. Jednak p. Kopacz nie ugięła się pod presją rzecznika praw obywatelskich, który później jak się okazało w przeszłości pracował dla firm farmaceutycznych, więc możnaby powiedzieć, że zachowywał się jak rzecznik tych firm a nie działał dla dobra obywateli. Ironią losu (ale też przede wszystkim egzekwowaniem się praw moralnych) stało się to, że to p. Kopacz zidentyfikowała zwłoki rzecznika praw obywatelskich J.Kochanowskiego. Innym przykładem jest były żołnierz AK, który przed wylotem do Smoleńska rozchorował się i zrezygnował z tego wyjazdu.

W samolocie, który rozbił się pod Smoleńskiem, mogły się znaleźć tylko te osoby, które swym życiem dopuściły do takiej sytuacji aby ich poziom energii moralnej spadł do zera a co za tym idzie, aby ich śmierć mogła nastąpić w wyniku takiego wypadku (oczywiście z filozofii totalizmu wiemy, że musiały być też spełnione inne warunki, takie jak np. karma tych, którzy zginęli musiała dopuszczać do takiej sytuacji, itp.).

Aby nigdy więcej taka sytuacja się nie wydarzyła utrzymujmy wysoki poziom energii moralnej w swoim indywidualnym intelekcie i w swoich najbliższych intelektach zbiorowych takich jak rodzina czy grupa współpracowników w pracy itp.

Powrót

nowość

3. Czy warto być dobrym?


Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy wcześniej ustalić co to znaczy być dobrym.

Z punktu widzenia mechaniki ducha (totalizmu) podjęte przez nas działania mogą na płaszczyźnie energetycznej przynieść takie skutki jak podniesienie poziomu energii moralnej, jej obniżenie lub pozostawienie tego poziomu bez zmian (nie ma na tym poziomie relatywizmu dobra i zła).

Patrząc z tej perspektywy "być dobrym" oznacza podjęcie przez nas takich działań aby poziom energii moralnej, intelektów objętych danym działaniem, wzrósł (nas samych lub innych). Są to więc działania moralne i w odróżnieniu od innych (niemoralnych, neutralnych) powodują w przyszłości pozytywny zwrot zgodnie z prawem bumerangu. Nie wikłamy się ponadto karmicznie co daje nam wolność od cierpienia.
Jednocześnie rosnący poziom naszej energii moralnej poszerza nasze spojrzenie na nas samych i na to co nas otacza ponieważ wzrasta poziom naszej świadomości a co za tym idzie poszerzają się nasze horyzonty wiedzy, zrozumienia i percepcji.

Bycie dobrym wiąże się też z byciem autentycznym (byciem w prawdzie), prawdziwym, niezakłamanym, niezmanipulowanym bo tylko wtedy możemy utrzymać nasz wysoki poziom energii moralnej nie rozpraszając jej.

Wracając więc do początkowego pytania "czy warto być dobrym?" można spytać czy te efekty bycia dobrym opisane powyżej przedstawiają dla nas jakąś wartość.

Efekty bycia dobrym zwiększają przede wszystkim nasze zasoby energetyczno - informacyjne, ale bezpośrednio nie zwiększają naszych zasobów materialnych, choć jeśli się nastawimy na zasoby materialne to też możemy je zwiększać, jednak po przekroczeniu poziomu swoich rzeczywistych potrzeb to nie działa (ważna jest tu intencja naszego działania).

A więc jeśli wartości materialne są dla nas najważniejsze i głównie skupiamy się aby gromadzić jak najwięcej dóbr materialnych to raczej nie opłaca się nam być dobrym i niezakłamanym, chyba że to w danej chwili wydaje nam się korzystne materialnie (oddaje to powiedzenie, że "pierwszy milion trzeba ukraść").

Wielkie majątki tego świata są wynikiem pewnego kłamstwa polegającego na tym, że ludzie którzy te majątki tworzyli uzyskali je kosztem innych ludzi godzących się najczęściej nieświadomie na to aby okradano ich z owoców ich własnej pracy. Ten niesprawiedliwy podział dóbr (efektów pracy) zrodził rasę panów/władców i parobków/niewolników, zrodził pasożytnictwo społeczne, gdzie bycie dobrym jest jednoznaczne z byciem naiwnym i głupim.

Społeczeństwa na Ziemi są obecnie tak prowadzone aby cywilizacja ziemska stała się cywilizacją pasożytniczą. Możemy się temu przeciwstawić zgodnie z zasadą: "dopóki jeden sprawiedliwy...", dopóki jeden dobry i żyjący w prawdzie, dopóty nasza cywilizacja ma szansę rozkwitnąć na nowo zgodnie z naturalnymi (nie narzuconymi) zasadami Wszechświata.

Podsumowując, tylko dla takich ludzi, których interesują wartości takie jak świadomość, szersza percepcja, wiedza, zrozumienie, warto być dobrym.

Bycie dobrym gwarantuje też zaspokojenie naszych rzeczywistych potrzeb materialnych przez bycie w harmonijnej relacji (bycie w prawdzie) z sobą i z otaczającą nas rzeczywistością.

Kryzys, o którym nam się ciągle mówi od kilku lat nie jest kryzysem bankowym, finansowym itd. tylko jest to kryzys wartości polegający na tym, że zbyt często wybieramy mieć ponad miarę zamiast być, zbyt często wybieramy kłamstwo zamiast prawdę.

Wybierzmy wartości, które niesie za sobą bycie dobrym człowiekiem a nasza cywilizacja w ciągu jednego pokolenia zmieni się w cywilizację suwerennych ludzi w pełni świadomych swego człowieczeństwa.

PS. W języku angielskim dobry (good) jest podobne do bóg (god).

Powrót